Nederlands

Winkelwagen (0)

Registreren Inloggen
snel geleverd uit voorraad • betaalbare topkwaliteit • groot assortiment
Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Graffitidirect.nl

Stevinstraat 7b, 1171 XW Badhoevedorp. Nedeland.

 

Dit document omvat de algemene voorwaarden voor levering van Diensten en/of Producten (hierna: Voorwaarden) door Leverancier aan zakelijke klanten. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. Niettegenstaande de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden van Leverancier, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de Website, advertenties of enige andere uiting van Leverancier en deze Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden. In de Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing.

 

1. Definities

In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier de Overeenkomst sluit of wil sluiten, of voor wie Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolger(s).

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen enresultaten die bestemd zijn voor Afnemer;

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht

voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd;

Leverancier: de entiteit die via de Website Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer terzake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten, te weten Ealingway Investments B.V.,  gevestigd te Stevinstraat 7b, 1171 XW Badhoevedorp, Nederland, of diens rechtsopvolger(s);

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier die bestaat uit de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere, conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst;

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van  verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Website: de website van Leverancier: www.graffitidirect.nl, of een opvolgende site.